Om oss

SAU bildades hösten 1998 av forskare vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Ett starkt vägande skäl var viljan att överbrygga klyftan mellan uppdragsarkeologi och universitet, samt främja utbildning och forskning i arkeologi. På SAU arbetar rutinerade arkeologer och osteologer med lång erfarenhet av uppdragsarkeologi. Flera av våra medarbetare är disputerade, eller bedriver doktorandstudier i arkeologi. Vi har ett nära samarbete med lärare, forskare och doktorander vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

SAU har kontor i Uppsala och verkar främst i Mellansverige, där vi utför arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar. SAU har dessutom en egen osteologisk enhet som medverkar vid utgrävningar och även tar externa analysuppdrag. Våra osteologer analyserar material från hela landet liksom från våra nordiska grannländer. På uppdrag av såväl statliga, kommunala och privata aktörer utför vi även kulturmiljöutredningar och GIS-analyser. Läs mer under fliken om våra tjänster.

SAU är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo). 

Organisation

Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) är en näringsidkande stiftelse som förvaltas av en styrelse under stiftelselagen. Stiftelsen grundades 1998 på initiativ av Bo Gräslund, Frands Herschend, Kjel Knutsson och Per Lekberg vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

På SAU arbetar rutinerade arkeologer och osteologer med lång erfarenhet av uppdragsarkeologi. Vi har ett nära samarbete med lärare, forskare och doktorander vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Närheten till universitetet och forskningen innebär en hög och bred vetenskaplig sakkunskap och ett brett nationellt och internationellt kontaktnät. SAU utvecklar och använder effektiva och kvalitativa metoder som kommer myndigheter, beställare och forskningen till godo. Ett viktigt mål för SAU är också att förmedla resultaten till allmänheten.

Vårt forskningsinriktade arbetssätt betonas av att SAU leds av en disputerad verksamhetschef. Uppdragen genomförs i projekt under ledning av rutinerade projektledare med olika arkeologiska specialkunskaper. Till projekten knyts erfarna arkeologer och vetenskapliga specialister. Dessa rekryteras främst bland forskare och doktorander i arkeologi och osteologi.

SAU:s Forskningsråd

Stiftelsen SAUs forskningsråd bildades 2003 av Bo Gräslund och är en fristående forskningsfond, som varje år i januari utlyser stipendier. Stiftelsens ändamål är att främja arkeologisk forskning och utbildning, företrädesvis med anknytning till institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet. Medel tilldelas i första hand forskare och arkeologer med anknytning till avdelningen för arkeologi vid Uppsala universitet. Anslag föreslås av SAUs Forskningsråds beredningsgrupp och fastställs av rådets styrelse som består av Bo Gräslund och Kent Andersson.

Kontakta forskningsrådet på <forskningsradet@sau.se>.

Styrelse

SAUs styrelse är den yttersta garanten för att verksamheten håller hög kvalitet. Styrelsen består för närvarande av fyra ledamöter och tre suppleanter. Flera av styrelsemedlemmarna har anknytning till Uppsala universitet och Institutionen för arkeologi och antik historia, avdelningen för arkeologi.

Docent Anneli Ekblom, fil dr, institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. Anneli är inriktad på miljöhistorisk forskning och har med tvärvetenskapliga metoder analyserat samverkan mellan människa och miljö, samt ekologiska processer och samverkan natur-kulturmiljövård, både i södra Afrika och i Sverige. Anneli har även arbetat som arkeobotanisk konsult inom uppdragsarkeologin. Kontakta Anneli på < anneli.ekblom@arkeologi.uu.se >

Lovisa Nordström Lagerwall är advokat vid Advokatfirman Lindahl i Uppsala sedan 2010. Lovisa arbetar med allmän affärsjuridik med särskild inriktning mot tvistelösning och processer, fastighetsrätt samt offentlig upphandling. Lovisa deltar i Lindahls projekt Kvinnlig Styrelsekompetens, ett utbildnings- och mentorprogram för advokatbyråns kvinnliga jurister som bland annat syftar till att möta näringslivets ökande efterfrågan på kvinnor med styrelse- och bolagsstämmokompetens. Därtill ingår Lovisa i styrgruppen i Styrelseakademien i Uppsala, vars syfte är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft, samt verka för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Lovisa tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet 2009.

Professor Neil Price, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. Neil fick sin utbildning i arkeologi vid University College London och University of York och blev tidigt intresserad av järnåldern i allmänhet och vikingatiden i synnerhet. År 1992 flyttade han till Sverige och arbetade inom uppdragsarkeologin vid UV och Arkeologikonsult. Han skrev sin avhandling vid Uppsala universitet och blev 2007 Chair of Archaeology i Aberdeen och ansvarig för att bygga upp utbildningen där. År 2014 utsågs Neil till lärostolsprofessuren i arkeologi vid Uppsala universitet.

Mattias Jakobsson är doktor i genetik (Lunds universitet 2005) och idag professor vid Institutionen för organismbiologi, vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet. Han har ett brett intresse för populationsgenetik och mänsklig utveckling. Mattias laboratorium arbetar med beräkningsmetoder för att dechiffrera komplexa mönster av storskalig mänsklig genomvariation från både nutida och forntida människor. Syftet är att förstå mänsklig evolutionär historia.

Vår logotyp

SAUs logotyp är ritad av Alicja Grenberger. Förlagan är ett vendeltida dräktspänne som hittades på båtgravfältet i Valsgärde (fornlämning Uppsala 209).

Spännet har formen av en häst och dateras till 700-talet e Kr, d v s sen vendeltid. Det är gjutet i brons och har röda emaljinläggningar på ögon, bog och lårparti. Emaljarbeten är typiska för 700-talet. Spännet är fem centimeter långt och har använts för att hålla ihop en mantel. I graven där spännet hittades fanns bl a ett svärd, två sköldar, 37 pilspetser och ben efter tre hästar. På gravfältet i Valsgärde fanns ytterligare 14 båtgravar, samt ett tiotal kist- och kammargravar och omkring 60 brandgravar.

Valsgärdespännet är unikt; inga exakta motsvarigheter är kända. Hästmotiv var dock mycket populära under senare delen av vendeltid och andra varianter av hästhängen och spännen har hittats på olika håll i hela Skandinavien. Vid en av SAUs undersökningar i Ultuna påträffades ett hästspänne som var omgjort till hänge. Även Ultunahänget är från vendeltid. Hästmotiv finns även på samtida gotländska bildstenar och inom tidens djurornamentik.

Idag kan kopior av spännet från Ultuna kan köpas vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Vårt samhällsengagemang

Återanvändning, Mocambique och grönt webbhotell

Sedan en tid tillbaka skänker vi också alla våra gamla datorer, telefoner m.m. till våra kollegor i Mocambique för användning i det pågående arbetet med att bygga upp uppdragsarkeologi i landet. SAU:s Michel Guinard har även varit där och arbetat kostnadsreducerat.

I samma anda så har vi valt att driva vår hemsida på grön och förnybar el.

SAU:s Vetenskapliga Pris

Sedan 2006 har SAU årligen delat ut ett vetenskapligt pris som har instiftats för att belöna en eller flera forskare som gjort insatser inom svensk arkeologi. Insatserna skall präglas av självständighet och vetenskaplig insiktsfullhet. Prispengarna förvaltas av SAUs forskningsråd och pristagaren utses av en priskommitté bestående av representanter från både uppdragsarkeologin och forskningen.

Det vetenskapliga priset är en strategisk satsning för att stimulera bred forskning kring det arkeologiska källmaterialet. Genom valet av pristagare markerar SAU det uppdragsarkeologiska materialets stora vetenskapliga potential och hur detta har bidragit till att förändra vår uppfattning om forntiden.

Pristagare:

 • 2020: Charlotte Hedenstierna-Jonson
 • 2019: Hans Göthberg
 • 2018: [Ingen pristagare]
 • 2017: Johan Ling
 • 2016: Jan-Henrik Fallgren
 • 2015: Jan Storå
 • 2014: Torun Zachrisson
 • 2013: Ann Segerberg
 • 2012: Jonathan Lindström
 • 2011: Magnus Alkarp
 • 2010: Birgit Arrhenius
 • 2009: Stig Welinder
 • 2008: Anne Ingvarsson-Sundström & Sven Isaksson
 • 2007: Elisabeth Rudebeck
 • 2006: Maria Petersson