Arkeologi

SAU:s enhet för arkeologi utför inventeringar, utredningar, förundersökningar och slutundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen. Vi genomför även frivilliga utredningar, förstudier och kulturmiljöanalyser på uppdrag av myndigheter och företag.

Fornlämningar är skyddade enligt lag. Sverige har världens äldsta fornminneslagstiftning, med anor sedan 1600-talet. Nuförtiden fungerar lagen så att den som vill bebygga eller på annat sätt exploatera mark med fornlämningar måste ansöka tillstånd hos landets länsstyrelser, vilka beslutar vem som ska göra undersökningen. Den som önskar göra markingreppet måste även bekosta eventuella arkeologiska åtgärder.