Om oss

Foto: Markus Andersson, SAU.

Våra medarbetare

Lars Sundström
Verksamhetschef, arkeolog
lars.sundstrom@sau.se
mobil 070-0929946

Ann Lindkvist
Arkeolog, projektledare
ann.lindkvist@sau.se
mobil 070-7348956

Emma Sjöling
Osteolog, arkeolog, osteologisamordnare, projektledare
emma.sjoling@sau.se
mobil 070-3327067

Fredrik Andersson
Arkeolog, forskningssamordnare, projektledare
fredrik.andersson@sau.se
mobil 072-5537465

Jon Lundin
Arkeolog, projektledare
jon.lundin@sau.se
mobil 070–2599578

Jonas Wikborg (tjänstledig)

Michel Guinard
Arkeolog, stenteknolog, projektledare
michel.guinard@sau.se
mobil 072-5037813

Sofia Prata
Osteolog, arkeolog, projektledare
sofia.prata@sau.se
mobil 076-4920474

Ylva Bäckström
Osteolog, arkeolog, projektledare
ylva.backstrom@sau.se

Historia & verksamhet

SAU bildades hösten 1998 av en grupp forskare och lärare vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Ett starkt vägande skäl var viljan att överbrygga klyftan mellan uppdragsarkeologi och akademi, samt främja utbildning och forskning i arkeologi. På SAU arbetar rutinerade arkeologer och osteologer med lång erfarenhet av uppdragsarkeologi. Flera av våra medarbetare är disputerade, eller bedriver doktorandstudier i arkeologi. Vi har ett nära samarbete med lärare, forskare och doktorander vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

SAU har kontor i Uppsala och verkar i stora delar av Sverige. Vi utför arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar, samt kulturmiljöutredningar. SAU har en egen osteologisk enhet som medverkar vid utgrävningar och utför externa analysuppdrag. Våra osteologer analyserar material från hela landet liksom från våra nordiska grannländer. Vår stenteknologiska specialist anlitas regelbundet av andra organisationer. Läs mer under fliken Våra tjänster

SAU är en lärande organisation där medarbetarna kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper i arkeologisk forskning och utbildning, samt i projektledning och kommunikation. Ambitionen är att producera och förmedla ny kunskap om det förflutna.

Styrelse

SAU:s styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten och utgör den yttersta garanten för att kvaliteten på stiftelsens arbete är hög. Styrelsen består för närvarande av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant, Lovisa Lagerwall från Lindahls advokatbyrå. De ordinarie ledamöterna är:

Anneli Ekblom är professor i arkeologi med inriktning global miljöhistoria vid institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. Anneli är inriktad på miljöhistorisk forskning och har med tvärvetenskapliga metoder analyserat samverkan mellan människa och miljö, samt ekologiska processer och samverkan naturkulturmiljövård, både i södra Afrika och i Sverige. Anneli har även arbetat som arkeo-botanisk konsult inom uppdragsarkeologin. Anneli är styrelsens ordförande. E-post anneli.ekblom@arkeologi.uu.se.

Anna Kjellström är lektor och docent i osteoarkeologi vid Stockholms universitet där hon disputerade år 2005. Annas forskningsområden rör bioarkeologi med fokus på analyser av mänskliga kvarlevor. Hennes forskning inkluderar studier av demografiska aspekter, diet, mobilitet, paleopatologiska processer och trauma hos grupper från olika tidsperioder. Målsättningen med Annas forskning är att rekonstruera mänsklig aktivitet och hälsa för att bättre kunna belysa sociala relationer i historien.

Mattias Jakobsson disputerade i genetik vid Lunds universitet 2005. Idag är han professor vid Institutionen för organismbiologi, vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet. Han har ett brett intresse för populationsgenetik och mänsklig utveckling. Mattias laboratorium arbetar med beräkningsmetoder för att dechiffrera komplexa mönster av storskalig mänsklig genomvariation från både nutida och forntida människor. Syftet är att förstå mänsklig evolutionär historia.

Joakim Wehlin är lektor och docent i arkeologi vid institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. Joakim är utbildad på Gotland och skrev sin avhandling om gotländsk bronsålder vid Göteborgs universitet 2013. Han har arbetat som uppdragsarkeolog och antikvarie vid Dalarnas museum. För närvarande är han forskare och lärare vid Uppsala universitet och fokuserar nu sin forskning på brons- och äldre järnålder i det mellanskandinaviska inlandet, men också kring frågan hur det arkeo-logiska materialet som finns på landets mindre museer ska bli lättare tillgängligt för forskning.

Vår logotype – Valsgärdespännet

Förlagan till vår logotype (ritad av Alicja Grenberger) är ett vendeltida dräktspänne som hittades på båtgravfältet i Valsgärde. Spännet har formen av en häst och dateras till 700-talet e Kr., dvs. till sen vendeltid, är fem centimeter långt och har använts för att hålla ihop en mantel. Det är gjutet i brons och har röda emaljinläggningar på ögon, bog och lårparti. Emalj-arbeten är typiska för 700-talet. I graven där spännet hittades fanns ett svärd, två sköldar, 37 pilspetsar samt ben efter tre hästar. På gravfältet i Valsgärde fanns ytterligare 14 båtgravar, samt ett tiotal kist- och kammargravar och omkring 60 brandgravar.

Valsgärdespännet är unikt – inga exakta motsvarigheter är kända. Hästmotiv var dock mycket populära under senare delen av vendeltid och andra varianter av hästhängen och spännen har påträffats på olika håll i hela Skandinavien. Vid en av SAU:s undersökningar i Ultuna påträffades ett hästspänne som var omgjort till hänge. Även Ultunahänget är från vendeltid. Hästmotiv finns även på samtida gotländska bildstenar och inom den tidens djurornamentik.