Tjänster

Samisk kåtalämning funnen intill E4:an vid Gävlebro. Drönarfoto: Jonas Wikborg.

Arkeologi

SAU utför inventeringar, utredningar, förundersökningar och slutundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen.

Vårt arkeologiska arbete omfattar förutom fältarbete även olika former av analyser till exempel fyndbearbetning, historiska kartstudier, statistisk bearbetning och GIS-analys. Olika former av GIS-analyser är ett stående inslag i SAU:s undersökningar och förekommer i alla steg av projektarbetet – från förståelse av de geografiska och topografiska förutsättningarna, via rumsliga ställningstaganden i fältarbetet, till analyser och presentationer av undersökningsresultaten. Vi involverar gärna också externa specialister i projekten när det är möjligt för att lyfta kompetensen och höja kvaliteten.

I alla våra projekt strävar vi efter ett vetenskapligt arbetssätt där urval och utvärderingar ständigt görs för att skapa jämförbara källmaterial. Detta leder till en kostnadseffektiv arkeologi som är anpassningsbar utifrån varje undersöknings specifika förutsättningar.

Osteolog Sofia Prata i arbete. Foto: SAU

Osteologi

SAU:s osteologer har mångårig erfarenhet av uppdragsosteologi, fältarkeologi och fältosteologi och kan bistå med underlag för undersökningsplaner och anbud. Vi arbetar med både humant och animalt benmaterial från samtliga tidsperioder och allehanda lämningstyper, där både brända och obrända ben ingår. Med uppdragsgivare från hela Sverige samt Norge och Åland har vi kunskap om material från ett stort geografiskt område. Vår osteologiska kompetens omfattar bland annat fältosteologi, fältantropologi, tafonomi, tidigkristna gravar, brandgravar, bålplatsanalys, djurhållning och boskapsskötsel samt marin ekonomi.

Våra osteologer har även omfattande arkeologisk erfarenhet och är på ett naturligt sätt integrerade i samtliga delar av den arkeologiska arbetsprocessen. Förutom fältosteologi, osteologisk analys och rapportering, innefattar detta även projektplanering och beräkningar, liksom urval inför 14C-dateringar och kemiska analyser, samt vetenskaplig bearbetning. Därutöver ingår vi i olika forskningssammanhang samt i undervisning kopplad till uppdragsosteologi. Vi erbjuder även förmedlingsinsatser om osteologi.

Bronsålderspilspets i kvartsit från Sommarängeskog, Uppland. Foto: Markus Andersson, SAU.

Stenteknologi

Vi utför teknologiska och metodologiska analyser av stenmaterial samt bergartsbestämningar. När det är möjligt gör vi klassifikationer utifrån formella typologier (typer). Vid större material sätt detta in i ett produktions-, användnings- och kasseringschema (chaine operatoire).

Experimentell sammanfogning av ett kvartsavslag. Foto: Markus Andersson, SAU.

Slitspårsanalys

Vi utför slitspårsanalyser av stenmaterial – i huvudsak kvarts och flinta. Analysmetoden syftar till att undersöka redskapets ytor och eggar efter de karaktäristiska skador som uppstår vid brukande kontakt och därigenom fastställa dess funktion.

Via de skador som uppstår kan vi förstå redskapets kontaktmaterial, brukningsrörelse och eventuella skaftning. Resultaten från en slitspårs-analys kan bidra till att ytterligare förstå de människor som brukat stenredskapen, förhistoriska boplatslokaler och i förlängningen bidra till ökad kunskap kring förhistoriska samhällen.

För analysen använder vi oss främst av ett metallurgiskt, inverterat ljusmikroskop med förstoringar mellan 50x – 400x och tillhörande kamerautrustning för digital dokumentation.