Forskning

Sammanställning av C14-dateringar. Rikstenprojektet.

Forskning på SAU

SAU grundades av personal från Uppsala universitet med det uttalade syftet att förena akademisk arkeologi och uppdragsarkeologi. Mer än tjugo år senare genomsyrar inställningen fortfarande verksamheten, även om vi ibland ser det som utmanande att förena ett vetenskapligt förhållningssätt med antikvarisk praxis.

För att uppfylla vårt syfte ser vi den arkeologiska forskningen, oavsett om den bedrivs inom akademin eller uppdragsarkeologin, som en primär målgrupp för våra undersökningar. Målsättning är att våra resultat ska beforskas av oss och andra. Vi arbetar därför aktivt i våra projekt för att skapa forskningsbar data vilket involverar allt från hur vi formulerar frågeställningar och väljer undersökningsmetoder till hur vi sammanställer och publicerar resultaten.

På SAU vill vi också lyfta uppdragsarkeologins potential att bidra med nytt källmaterial och nya perspektiv till aktuella forskningsfrågor. Vi har en målsättning att när väl möjligheter ges lyfta blicken från den enskilda undersökningen och prövar hur resultaten förhåller sig till tidigare förståelser. Alla undersökningar oavsett storlek kan på så sätt bli en del i vetenskapliga studier som bidrar till den arkeologiska forskningen och skapar ny kunskap om vårt förflutna.

Forskningsråd

Stiftelsen SAU:s Forskningsråd bildades år 2003 av professor Bo Gräslund. Det är en från SAU fristående stiftelse vars ändamål är att främja arkeologisk forskning och utbildning, företrädesvis med anknytning till Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Ansökningar om medel bedöms av forskningsrådets medlemmar som för närvarande utgörs av Anders Kaliff, Karl-Johan Lindholm och Torun Zachrisson och fastställs av dess styrelse som består av Kent Andersson, Helena Hulth och Neil Price. Kontakta forskningsrådet på forskningsradet@sau.se

Stipendier

Årligen utlyses omkring 200 000 kronor som fördelas till omkring tio stipendiater. Vanliga ändamål är bidrag till arkeologiska forskningsprojekt, analyser, konferensdeltagande och tryckbidrag till avhandlingar. Utlysningarna sker i januari med sökfrist till ungefär mitten av februari. Utfallet meddelas vanligen före 30 april.

SAU:s vetenskapliga pris

Sedan 2006 har SAU årligen delat ut ett vetenskapligt pris som har instiftats för att belöna en eller flera forskare som gjort insatser inom svensk arkeologi. Insatserna skall präglas av självständighet och vetenskaplig insiktsfullhet. Prispengarna förvaltas av SAU:s forskningsråd och pristagaren utses av en priskommitté bestående av representanter från både uppdragsarkeologin och forskningen.


Det vetenskapliga priset är en strategisk satsning för att stimulera bred forskning kring det arkeologiska källmaterialet. Genom valet av pristagare markerar SAU det uppdragsarkeologiska materialets stora vetenskapliga potential och hur detta har bidragit till att förändra vår uppfattning om forntiden.

Pristagare

Från höger, Bo Gräslund, Elisabeth-Arwill Nordbladh och Fredrik Andersson. Foto: Lars Sundström, SAU.

2023
Elisabeth Arwill-Nordbladh

För sin banbrytande forskning.

Elisabeth Arwill-Nordbladhs vetenskapliga arbeten har en imponerande spännvidd som omfattar intersektionella perspektiv på kropp, kön och genuskonstruktioner vilket lett till ny kunskap om förhistorians kvinnor.


Elisabeth har även varit framstående i att synliggöra kvinnliga arkeologers betydelse och gärningar. Detta gör hennes forskning central för svensk arkeologihistoria och därmed för svensk uppdragsarkeologi.

2022: Ukrainas hotade kulturarv

via Stiftelsen Nordiska museets fond för att rädda Ukrainas kulturarv (bg 5475-9758).

2021: Ukrainas hotade kulturarv

via Stiftelsen Nordiska museets fond för att rädda Ukrainas kulturarv (bg 5475-9758).

2020: Charlotte Hedenstierna-Jonson & #utgrävning pågår

Hedenstiernas forskning är med sin koppling till det arkeologiska källmaterialet genomgående evidensbaserad och tvärvetenskaplig. Den är samtidigt välgörande transparent, prestigelös och inkluderande. Hennes sätt att levandegöra vetenskapliga resultat utan att tumma på sakligheten är föredömligt.

Samma år utdelades ett hederomnämnande till organisatörer, talare och deltagare på konferensen Vägskäl – Arkeologin före och efter #utgrävning pågår.

Motivering: Att bryta tystnadskulturen kring ojämnlikhet och sexuella trakasserier är en central fråga för svensk arkeologi och för hela Sverige. Här har #utgrävning pågår och dess uppföljning konferensen Vägskäl röjt ny mark. Vägskäl är den första konferensen som arrangeras utifrån ett branschupprop inom ämnet arkeologi. I både #utgrävning pågår och Vägskäl möttes företrädare för samtliga delar av arkeologisamhället med en kollektiv vilja att åstadkomma snabb och varaktig förändring. Med detta hedersomnämnande vill SAU stödja det fortsatta arbetet.

2019: Hans Göthberg

För att han med osviklig vetenskaplig integritet och stor kollegial generositet på ett ovanligt framgångsrikt sätt förenat fältarkeologisk praktik och bebyggelsehistorisk forskning.

2017: Johan Ling

Tilldelas Johan Ling för att han genom ett mångdimensionellt perspektiv och förnyade metoder utifrån hällristningar och metallanalyser vitaliserat forskningen om bronsålderns landskap, kontaktnät och symbolvärld.

2016: Jan-Henrik Fallgren

Tilldelas Jan-Henrik Fallgren för en framstående bebyggelseforskning förankrad i arkeologisk empiri och utförd med uppslagsrikedom, kritisk sans och integritet i ett brett internationellt perspektiv.

2015: Jan Storå

För hans framstående forskning som osteolog och arkeolog samt för hans banbrytande arbete med att överbrygga klyftan mellan arkeologi och osteologi, så väl inom forskning som inom universitetsutbildningen.

2014: Torun Zachrisson

För att hon i sin forskning förnyat bilden av järnålderns samhälle och landskapsanvändning, inte minst genom att kreativt och källkritiskt använda sig av uppdragsarkeologiska resultat.

2013: Ann Segerberg

För hennes betydelsefulla gärning inom stenåldersforskningen och kulturmiljövården, utförd med imponerande akribi, engagemang och integritet.

2012: Jonathan Lindström

För ett arkeologiskt författarskap som på god vetenskaplig grund i populär form framgångsrikt behandlar komplicerade frågor för både vuxna och barn.

2011: Magnus Alkarp

För att han på vetenskaplig humanistisk grund och med personligt mod fört en mångårig kamp mot etnocentriskt och kommersiellt missbruk av det förflutna.

2010: Birgit Arrhenius

För hennes livsverk att vid sidan av egen nyskapande humanistisk forskning etablera den laborativa arkeologin i Sverige, först som forskningsgren, sedan som akademisk disciplin, till ovärderlig nytta inte minst för den arkeologiska uppdragsverksamheten.

2009: Stig Welinder

För hans mångsidiga, nyskapande och egensinniga arkeologiska forskning, populärvetenskapliga författarskap och akademiska lärargärning.

2008: Anne Ingvarsson-Sundström & Sven Isaksson

Anne för hennes framgångsrika, flervetenskapliga strävan att förena humaniora och naturvetenskap genom att kreativt och kritiskt väva samman egna osteologiska och arkeologiska analyser och tolkningar.

Sven för hans framgångsrika, flervetenskapliga strävan att förena naturvetenskap och humaniora genom att skickligt och uppslagsrikt väva samman egna biomolekylära och arkeologiska analyser och tolkningar.

2007: Elisabeth Rudebeck

För hennes föredömliga, återkommande gränsöverskridande mellan exploateringsverksamhet och universitetsforskning och hennes oförvägna sätt att i sin forskning variera teman, perspektiv och tidsskeden.

2006: Maria Petersson

För hennes arbete ”Djurhållning och betesdrift. Djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder i vilket hon framgångsrikt integrerat uppdragsarkeologins speciella förutsättningar med utvalda vetenskapliga frågor och med kritisk sans, nytänkande och inlevelse tagit ett samlat grepp på ett mycket svårt arkeologiskt material.