GIS-analyser

Sedan flera år tillbaka är s k Geografiska Informations System (GIS) en integrerad del i det uppdragsarkeologiska arbetet, där det arkeologiska källmaterialets rumsliga aspekter bearbetas och tolkas i relation till annan geografisk information.   

Olika former av GIS-analyser är ett stående inslag i SAUs undersökningar och förekommer i alla steg av projektarbetet, från belysning av de geografiska och topografiska förutsättningarna, via rumsliga ställningstaganden i fältarbetet, till analyser och presentationer av undersökningsresultaten.

Detta innefattar användning av nya laserskannande höjddata (LIDAR) för att skapa mer precisa topografiska landskapsmodeller både på lokal och på regional nivå, samt historiska kartanalyser för att studera ett tidigare lanskapsutnyttjande. Rumsliga mönster kan ligga till grund för prioriteringar och urvalsprinciper i fältarbetet. 3D-dokumentation av fornlämningar och landskapsutsnitt.

Den tekniska utvecklingen inom GIS-området, tillsammans med den ständigt ökade tillgången på geografisk data skapar kontinuerligt nya förutsättningar för rumsliga analyser inom arkeologin. En viktig del av SAU metodutvecklingsarbete handlar därför om att se och utvärdera vilka vetenskapliga och antikvariska möjligheter de nya redskapen kan skapa vid bearbetningen och presentationen av våra undersökningar, samt hur GIS kan bidra till att effektivisera uppdragsarkeologin.

Detta arbete sker i dialog med forskare vid Uppsala Universitet.