Osteologi

Vår osteologiska enhet tar emot uppdrag från andra utförare, muséer, myndigheter och forskare. Vi analyserar såväl brända som obrända ben från djur och människor och kan bistå med underlag för undersökningsplaner och anbud. Vi har även bistått Tekniska roteln vid Polisen i Uppsala genom uppdrag inom osteologi.

Osteologi är en av arkeologins grundstenar. SAU ser samarbetet mellan osteologer och arkeologer som en förutsättning för kunskapsuppbyggnaden om vår förhistoria. SAUs osteologiska uppdragsverksamhet erbjuder osteologisk specialistkompetens såväl internt som till externa uppdragsgivare som museer, forskare och arkeologiska företag. Tjänsterna anpassas till uppdragsgivarens behov och omfattar både små och stora uppdrag, liksom olika former av samarbetsprojekt.

Osteologisk kompetens har funnits vid SAU sedan 1999 och vår osteologiska enhet startade 2002. Inom enheten arbetar Emma Sjöling som är osteologisk samordnare, samt Sofia Prata.

SAUs osteologer har mångårig erfarenhet av uppdragsosteologi, fältarkeologi och fältosteologi. Vi arbetar med både humant och animalt benmaterial från samtliga tidsperioder och allehanda lämningstyper, där både brända och obrända ben ingår. Med uppdragsgivare från hela Sverige samt Norge och Åland har vi kunskap om material från ett stort geografiskt område. Vår osteologiska kompetens omfattar bl a fältosteologi, fältantropologi, tafonomi, tidigkristna gravar, brandgravar, bålplatsanalys, djurhållning och boskapsskötsel samt marin ekonomi.

SAUs mångsidiga osteologer har även omfattande arkeologisk erfarenhet och är på ett naturligt sätt integrerade i samtliga delar av den arkeologiska arbetsprocessen. Förutom fältosteologi, osteologisk analys och rapportering, innefattar detta även projektplanering och beräkningar, liksom urval inför 14C-dateringar och kemiska analyser, samt vetenskaplig bearbetning. Därutöver ingår vi i olika forskningssammanhang samt i undervisning kopplad till uppdragsosteologi. Vi erbjuder även förmedlingsinsatser om osteologi.

Kontakt: osteology@sau.se