Kategorier
Uncategorized

SAU:s forskningsråd utlyser medel för arkeologisk forskning

Medel tilldelas i första hand forskare med anknytning till avdelningen för arkeologi vid Uppsala universitet. Anslag föreslås av SAU:s Forskningsråds beredningsgrupp och fastställs av rådets styrelse.


Ändamål
Medel kan sökas för kostnader för alla slag av arkeologisk forskning, inklusive stöd till publicering av avhandlingar och forskning. Vi ser gärna ansökningar för att förbereda ansökningar om större projekt
samt ansökningar om projekt med anknytning till uppdragsarkeologi. Medel kan även ges till projekt som ingår i doktorandarbeten, såvida dessa inte kan finansieras inom ramen för arbetet, samt arbetsstipendier om övrig finansiering saknas. Medel för kongresser och dylikt kan ges om resan avser förmedling av forskningsresultat och om sökanden är accepterad som föredragshållare eller avser presentation av poster. Juniora forskare som presenterar ny forskning internationellt prioriteras.

Belopp för arbetsstipendium relateras till den summa som står till förfogande för denna grupp av ansökningar. Tryckbidrag till avhandlingar förutsätter normalt att disputationsdatum, opponent och
betygsnämnd fastställts genom fakultetsbeslut eller motsvarande. Hänsyn tas också till medel beviljade från andra fonder. Tryckbidrag för sammanlagda tryckkostnader över 50.000 kr ges ej. I regel ges inte
medel för projekt av rapportkaraktär eller till datorer och liknande. Medel till doktorander som under sin doktorandtid vill arbeta med projekt som inte ingår i avhandlingsprojektet ges inte.

Bedömningsgrunder
Huvudsakliga bedömningsgrunder är originalitet, angelägenhet, genomförbarhet, ansökningskvalitet och budget.

Ansökan
Ansökan görs digitalt och skickas som bilaga via e-post. Ansökan ska rubriceras ”Ansökan” och titel ska anges. Ansökan ska innehålla uppgifter om ändamål (projektplan), kostnadsberäkning och tidplan.

Ansökan ska vara max tre A4-sidor (ca 9000 nedslag), varav max en sida för CV, meritförteckning och publikationslista. Ange personnummer, postadress, tel.nr och e-postadress. Uppge om anslag för
samma ändamål söks också på annat håll och i så fall var. Då medlen är begränsade, bör sökt belopp ej överstiga 50.000 kr.

Ansökan skickas till: forskningsradet@sau.se, senast måndagen den 15 februari 2022 (kl 23.59). Inkommen ansökan bekräftas via e-post.

Besked
Slutligt besked om anslag lämnas via e-post omkring den 30 april 2022. Stipendiemottagares namn kan även komma att meddelas på SAU:s hemsida www.sau.se


Rekvisition och redovisning
Medlen rekvireras skriftligen från SAU:s Forskningsråd när de ska användas. Tilldelade medel som inte rekvirerats efter två år (senast 1 juli 2024) dras in. Stiftelsen förväntar sig en kortfattad redogörelse över hur medlen använts. Utbetalning sker endast till konton i Sverige.


OBS! Sökande som tidigare erhållit medel från SAU:s forskningsråd ska i ansökan ange om och hur användningen av dessa medel har redovisats. Mottagare av medel som har rekvirerats, men ej rapporterat, uppmanas inkomma med en förklaring för att kunna komma ifråga för nya anslag.

SAU:s forskningsråd önskar ett exemplar av färdiga publikationer från projekt som tilldelats medel.

Eventuella frågor kan ställas till: forskningsradet@sau.se, samt
Bo Gräslund; bo.graslund@arkeologi.uu.se