Kategorier
Fält Uncategorized

Lapphällan – en sydsamisk kåtalämning i Gästrikland

Drönarfoto av den undersökta kåtalämningen i Lapphällan. Foto: J. Wikborg, SAU.

Under några veckor i maj och juni 2022 har arkeologer från SAU, tillsammans med Jonas M Nordin vid Stockholms universitet, undersökt en kåtalämning i utkanten av Gävle. Platsen lokaliserades i samband med den utredning som utfördes 2021 med anledning av en planerad fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken.

Efter avtorvningen framträdde lämningen som en plan, stenröjd yta med en centralt placerad sandstenshäll där bostadens eldstad varit belägen. Samma material hade använts till vad som tolkas som en tröskel vid den förmodade ingången.

Insidan av en sjösamisk kåta. Kring den rektangulära eldpallen är golvytan indelad i olika zoner. I den innersta delen förvarades hushållets kärl och övrig köksutrustning. Illustration av Knud Leem år 1767.

Undersökningen har resulterat i ett rikligt fyndmaterial som preliminärt dateras från 1700-talets mitt till ett stycke in på 1800-talet. Fyndmaterialet bedöms ha mycket stor potential att belysa kåtans rumsliga struktur samt hantverk och boplatsekonomi, men också rituell deponering i denna typ av kontext.

Platsen kallas Lapphällan, ett namn som antagits indikera samisk närvaro. Den nu undersökta lokalen ligger i västra utkanten av Gävle, på gränsen till grannsocknen Valbo. I dessa trakter finns skriftlig dokumentation om samisk bosättning under historisk tid. Bland annat träffade Linnélärjungen Per Holmberger en grupp samer här på 1770-talet och upptecknade en lista över drygt 1600 samiska ord. Kanske bodde någon av dem i den nu undersökta kåtan i Lapphällan? Tanken svindlar…

Nyheten om undersökningen har uppmärksammats av Sameradion:

Kategorier
Fält

Säsongens sista fältuppdrag?

av Jonas Wikborg

Drottning Christinas schakt i Sala silvergruva. Foto: Jonas Wikborg.

Sala silvergruva

I Sala bröts det silver redan i slutet av medeltiden. Flera ton rent silver om året producerades under flera århundraden fram tills verksamheten lades ned år 1908. Därefter har viss brytning återupptagits under kortare perioder, bland annat under andra världskriget.

Så här kan en gruvarbetare i Sala ha varit klädd och utrustad i slutet av 1600-talet (OBS till höger). Fyllhammare och fyllfat var av samma modeller som dagens arkeologer använder sig av. Foto: Leif Berggren.

Fynd av en gammal rälsbana

Under de första dagarna i december 2021 har Jonas från SAU samt Leif Berggren från Berggrens byggnadsvård övervakat schaktningar inom gruvområdet vid Sala silvergruva i samband med saneringsarbeten. På äldre kartor finns någon form av rälsbana inritad strax intill drottning Christinas schakt. På drygt 1,5 meters djup påträffades bevarade träsyllar med kvarsittande järnspikar som hållit fast rälsen. Uppenbarligen har rälsen tagits bort efter att man slutat använda banan.

Den gamla rälsen hade legat på träsyllar i botten av ett drygt 1,5 meter djupt schakt med kallmurade väggar. Foto: Jonas Wikborg.

Konstruktionens ålder

Enligt ett brev daterat år 1817, som Leif hittat i arkiven, byggdes den flera hundra meter långa banan år 1816 till en kostnad som i dagens penningvärde motsvarar ca 3 miljoner kronor. Träsyllarna är av två typer, där den ena var mer välbevarad och antas ha tillkommit i samband med senare reparationer och förstärkningar. Banan kan i kartmaterialet spåras fram till 1891 då användningen verkar ha upphört.

Funktion

Banans användes till att frakta bort icke malmförande stenmaterial som plockats upp från gruvan. I ett intilliggande så kallat skrädhus stod arbetare och slog sönder stenmaterialet i mindre bitar och sorterade ut malmförande material. Resterande kördes ut från skrädhuset på skottkärror som tippades ned i små gruvvagnar som rullades på rälsbanan för hand.

Enligt det ovan nämnda brevet skulle investeringen vara intjänad på 8 år eftersom den kunde skötas av en gammal gubbe och en ung pojke, vilket blev billigare än att låta en medelålders kusk med hästar sköta transporten. Banan hade en lätt nedförslutning så att de fullastade vagnarna skulle vara lättare att rulla iväg till avstjälpningshögarna i utkanten av gruvområdet.

Banan passerade strax utanför det så kallade skrädhuset. Inne i byggnaden sorterades icke malmförande stenmaterial bort och kördes ut i skottkärror som bekvämt kunde tippas ned i gruvvagnarna som stod på rälsen nedanför i schaktet. Foto: Jonas Wikborg.

Kategorier
Fält

Flott, flottare, flottast!

I slutet av oktober och början av november har personal från SAU utfört en inventering i norra Uppland och södra Gästrikland inför dragning av nya vattenledningar. Det är dock inte första gången som en vattenledning anlagts i området, även om den tidigare var av en helt annan karaktär.

Här går gränsen mellan Uppland och Gästrikland. Foto: J. Wikborg, SAU.

Utredningsområdet går mestadels genom skogsmark där den dominerande lämningstypen är kolningsanläggningar, vissa av dem med intilliggande spisrösen efter kolarkojor. Sådana som Dan Andersson en gång vilade vid. Inom utredningsområdet passerar även en flottningsränna. Kanske landets längsta?

Parti av den 3 mil långa flottningsrännan. Foto: J. Wikborg, SAU.

Flottningsrännan anlades i slutet av 1800-talet. Det var vanligt att flotta timmer på älvarna vid denna tid. Problemet var dock att Dalälven hade svårpasserade forsar och vattenfall vid Älvkarleby. Under en period transporterades timret därför med tåg till Gävle där det sedan skeppades vidare till Korsnäs sågverk i Falun, men detta blev en dyr lösning. Då beslöt man att uppföra ett nytt sågverk vid Bomhus utanför Gävle. Timret transporterades dit i den 3 mil (!) långa flottningsrännan som grävdes för hand från Untrafjärden vid Dalälven till Bomhus.

Detaljbild av konstruktionen. Foto: J. Wikborg, SAU.

Omkring 700 man var sysselsatta med att anlägga den brädfodrade rännan som resulterade i att en timmerstock kunde färdas de tre milen på ca 10 timmar. Konstruktionen ställde höga krav på ingenjörskonst för att överbrygga nivåskillnaderna i området och vattenflödet reglerades med hjälp av flera dammluckor. År 1970, året efter Woodstock-festivalen, upphörde flottningen i rännan och man återgick till tågtransporter.

Anordning för att reglera vattenflödet. Foto: J. Wikborg, SAU.

/Jonas Wikborg

Kategorier
Fält

En utredning i vattnets tecken

Under hösten har vi arbetat med en arkeologisk utredning på en sträcka mellan Gävle och Sandviken. De båda kommunernas fjärrvärmenät ska kopplas samman och av denna orsak behöver vi ge oss ut och inventera och gräva. Och detta med vatten är hela tiden återkommande i projektet, i olika former, inte bara genom att det är fråga om fjärrvärme.

Det började med att vi skulle ha fältstart den där dagen i mitten av augusti då ett skyfall drabbade trakten. Som tur var hann vi inse vad som var på gång och sköt upp det hela till veckan efter. Men i skogarna har det varit mycket blött. Nästan alla diken har varit omöjliga att komma över och omvägarna kring våtmarkerna har blivit stora.


Diken blev bäckar, bäckar blev åar…

Vårt utredningsområde korsar också Gavleån och en ö, Fösholmen, som ligger i ån. På grund av allt strömmande vatten har vi dock fått vänta med vårt besök där tills en del vatten runnit undan. Tyvärr har nog ön påverkats av strömmande vatten åtskilliga gånger under tidens gång. Därför saknades förutsättningar för att det där skulle kunna finnas t ex en bevarad stenåldersboplats på ön – något som vi hade sett som en möjlighet.


Michel till höger, i sällskap med geoteknikern Jonas Hilmersson från Sweco, som tog oss med ut till Fösholmen, eller som den också heter, Bäverön.

Michel sållar och letar stenåldersfynd.

Men vi har i alla fall hittat fornlämningar på några andra platser. Det rör sig främst om ett antal av de sandstensbrott som är så karaktäristiska för området men även några lägen för stenåldersboplatser.

Utredningen är inte avslutad än. Vi ska göra sökschaktning i trakterna kring Valbo och Valboåsen. Våra förhoppningar är goda om att hitta åtminstone någon eller några fornlämningar till där. Och återigen dyker vattenaspekten upp – vi ska nu arbeta på och vid en rullstensås som används för vattentäkt av Gävle kommun.

Ann Lindkvist

Kategorier
Fält

Sundsviks ängar

Under veckan har SAU inlett förundersökningar inom tre fornlämningar invid Sundsörs säteri, Nykvarns kommun.

De lämningar som undersöks är två ekonomibyggnader. En finns återgiven på en historisk karta från slutet av 1600-talet den andra återfinns på en karta daterad till 1830-tal. Därutöver förundersöker vi en boplatslämning där det framkommit härdar. Inga dateringar av dessa finns, men de bör sannolikt dateras till järnålder.

Några av fynden som hittats vid den undersökta ekonomibyggnaden.

SAU:s arbete på platsen föranleds av att markägaren planerar att anlägga tomter för att 65–80 lägenheter i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus ska kunna byggas. Vi kommer att vara på plats till slutet av nästa vecka.

Kategorier
Fält Fynd Kontoret

Fyndhantering

Nu paketeras fynden från Kelthögen och de andra utgrävningarna som SAU har gjort i Alunda inför breddning av väg 288. Fynden ska till Upplandsmuseets magasin i Morgongåva. Generellt används syrafria fyndaskar och syrafritt silkespapper vid förpackning av arkeologiska fynd som är rengjorda eller konserverade. På bilden syns några av de gravurnor som fanns på gravfältet.

Vi passar på att göra lite reklam för våra ”Alundor” som kom i vintras. Alla finns på Forndok

Länk:

https://app.raa.se/open/fornsok/api/uppdrag//dokument/fil/aWlwYXg6Ly9vYmplY3RiYXNlLmRvY3VtZW50L2RvY3BhcnRpdGlvbiMxMDI0MzQ2NQ==/Kelthogen_med_omslag_och_inlaga_inkl%20bilaga14.pdf

https://app.raa.se/open/fornsok/api/uppdrag//dokument/fil/aWlwYXg6Ly9vYmplY3RiYXNlLmRvY3VtZW50L2RvY3BhcnRpdGlvbiMxMDA4MjYzMQ==/J%C3%A4rn%C3%A5lder%20och%20medeltid%20i%20Marma%20SAU%20rapport%202020_26.pdf

https://app.raa.se/open/fornsok/api/uppdrag//dokument/fil/aWlwYXg6Ly9vYmplY3RiYXNlLmRvY3VtZW50L2RvY3BhcnRpdGlvbiMxMDA2NDA3MQ==/Romartida%20gravar%20i%20Marma.pdf

Kategorier
Fält

Osteolog i fält

Den senaste veckan har en av SAUs osteologer tillsammans med Uppdrag Arkeologi undersökt en tidigkristen gravplats, en så kallad ”gravgård”, i utkanten av det gamla Sigtuna. Med osteologens hjälp säkerställs att mesta möjliga information om den individ som gravlagts tas tillvara från undersökningens start. Redan nu kan vi säga att det rör sig om fyra vuxna och fyra barn. Efter fältarbetet gör osteologen en analys av skeletten. Då bedöms kön samt ålder och eventuella spår av sjukdomar eller skador undersöks. Resultaten presenteras sedan i en kommande rapport från Uppdrag Arkeologi.

Kolla in filmen så länge:

https://www.facebook.com/uppdragarkeologi/videos/180952013910304

Kategorier
Fält

Fältsäsongen 2021

Nu har fältsäsongen 2021 dragit i gång på riktigt. Ett gäng har dragit till Stigtomtamalmen nordväst om Nyköping. De utreder ett område inför Ostlänken i samarbete med Sörmlands Arkeologi AB.

Hittills är det en blandad kompott som framkommit; från mesolitiska boplatser till ett 1600-tals torp. På bilden nedan ser du en mynningsbit, trattbägarkeramik med dekor.

Neolitisk keramik

Kategorier
Fält

Förundersökning Sala Silvergruva

En grävmaskin gräver ett schakt intill en äldre tegelbyggnad med skylt där det står "Doktor Christinas Schacht".
En närbild ifrån ett schakt där man ser hur en påse satts fast i ett hål med omliggande stenar.

SAU har just avslutat en förundersökning och en utredning vid Sala silvergruva. Detta som ett led i det stora saneringsprojektet som Sala kommun driver. Gruvområdet ska saneras från arsenik, kvicksilver, kadmium, bly och zink och andra gifter.

Det är en väldigt spännande och fascinerande miljö. Det mesta som vi hittar spår efter är tidigare kända lämningar. Lämningar som finns med på gamla kartor, som uppgifter i arkiv eller fotografier, men som nu ligger dolda under marken. T ex stolphål från stångången som gick mellan Knektschaktet och stora hjulhuset, golvet från zinkverket, stolpar från Bok och vaskverket samt rasmassor från kalkugnarna mm.

Nu i veckan har vi undersökt lämningar som INTE var tidigare kända. Bland annat spår efter ett hus som stått på en av parkeringsytorna. På bilden ser ni ett skolexemplar på ett stenskott stolphål, ca 1,2 meter djupt. Man har verkligen lagt ner möda på att få stolpen att stå ordentligt. Huset kan möjligen knytas till de kalkugnar som stått i närheten.

Med oss på plats har vi haft Leif Berggren som sakkunnig antikvarie. Han kan det mesta som är värt att veta om Sala silvergruva. Och vårt arbete kommer att fortsätta under vintern med fler djupdykningar i arkiven för att komma längre i tolkningen av det vi hittat. Fortsättning följer….